KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm RCB - Vẽ và thống kê cốt thép Dầm, ngày 24/11/2020. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Nhập nhiều cao độ cho dầm

Trong phiên bản cập nhật, chúng ta có thể nhập nhiều cao độ cho dầm bằng cách thêm dấu phẩy vào giữa các cao độ, ví dụ: 3.6, 7.2, 10.0 ; cao độ cũng có thể là chữ cái đại diện cho tầng điển hình, ví dụ +A