KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm TMT - Thuyết minh tính toán tải trọng, ngày 11/06/2020, các nội dung cập nhật bao gồm:

Điều chỉnh bổ sung các trường hợp tính động đất

Qua đó cho phép người dùng chọn Không tính toán, phần mềm sẽ bỏ phần tính toán tải trọng động đất ra khỏi thuyết minh tính toán tải trọng

Thiết lập hệ số tầm quan trọng

Phần mềm sẽ tự động xác định hệ số tầm quan trọng thông qua số tầng của công trình (như quy định tại phụ lục E của TCVN 9386:2012, khi muốn thay đổi giá trị này bạn có thể sử dụng chức năng nhập giá trị tùy chọn để thay đổi.

 

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Trân trọng !