KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm TMT - Thuyết minh tính toán tải trọng, ngày 26/08/2020, Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây (pass giải nén kcs123) https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Phiên bản mới cập nhật tính năng tùy chọn hệ số độ tin cậy (hệ số an toàn) của tải trọng Gió, cho phép người dùng lựa chọn thay vì mặc định theo số tầng