Phần mềm miễn phí

Các bước sử dụng phần mềm


Trước khi bắt đầu, một số thông tin bạn cần biết:

  • Dùng lệnh KCS để gọi panel công cụ ở trong CAD
  • Nên XREF các mặt bằng Kiến trúc để làm mờ các đối tượng, lúc đó chúng ta sẽ thao tác vẽ dễ hơn trong CAD
  • Trong phần mềm KCS Etabs GEN, dùng phím DEL để xóa một dòng ở trong bảng; hoặc click đúp để sửa dữ liệu

Bước 1: Nhập dữ liệu tầng

Bước 2: Nhập lưới trục

Bước 3: Nhập dữ liệu mặt bằng (dầm, cột, vách)

Bước 4: Kiểm tra và sửa lỗi mô hình

Bước 5: Vẽ sàn 

Bước 6: Tính toán tải trọng 

Bước 7: Xuất file $ET và nhập mô hình vào Etabs

 

0397 306 689