CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG TÀI LIỆU CỦA KETCAUSOFT

DANH MỤC TÀI LIỆU
STT Tên tài liệu Phân loại Số lượt download
119 Ví dụ so sánh trường hợp vẽ xoay cột Tài liệu 204
118 Tính võng nứt theo TCVN 5574:2018 Tài liệu 3348
117 Hướng dẫn triển khai hồ sơ Kết cấu - File tham khảo Hồ sơ mẫu 1299
116 Kiểm tra dầm thép hộp sàn Cemboard Bảng tính 662
115 Goldern Palace - Mặt bằng kiến trúc + Kết cấu phục vụ bài học Etabs Tài liệu 458
114 Thiết kế móng cọc theo yêu cầu kháng chấn Tài liệu 551
113 Giới hạn hàm lượng cốt thép theo TCVN 5574:2018 Tài liệu 1151
112 TCVN 4319:2012 - Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế Tiêu chuẩn 576
111 Tính toán thiết kế dầm chuyển Tài liệu 3462
110 Các dạng ứng xử thoát nước A, B, C của vật liệu trong phần mềm Plaxis Tài liệu 521
109 Thông tư 03/2016/TT-BXD và 07/2019/TT-BXD về phân cấp công trình Tiêu chuẩn 855
108 QCVN 06:2020/BXD - An toàn PCCC Tiêu chuẩn 540
107 Thiết kế móng cọc nhà dân Tài liệu 1843
106 Ví dụ xác định ảnh hưởng uốn dọc khi tính cấu kiện chịu nén lệch tâm theo TCVN 5574:2018 Tài liệu 709
105 Thiết kế lỗ mở trên dầm Tài liệu 1319
104 Thuật ngữ tiếng Anh trong Kết cấu thép nhà Tiền chế Tài liệu 784
103 TCVN 9363:2012 - Khảo sát địa kỹ thuật cho Nhà cao tầng Tiêu chuẩn 402
102 Font chữ nét mảnh Thể loại khác 735
101 TCVN 9397:2012 - Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng PIT Tiêu chuẩn 357
100 TCVN 5575:2012 - Thiết kế kết cấu thép Tiêu chuẩn 881

0397 306 689